دريچه مرگ

 قیمت : 80000 تومان
تعداد نفرات : 4-8
  زمان : 60 دقیقه
درجه سختی :
درجه ترس :
درجه معما :

كنجكاوي يكي از دوستان شما باعث ميشود كه درگير بك بازي كثيف و نفرين شده به اسم جرات يا حقيقت شويد با اين تفاوت كه خود بازي سوالات سختي از افراد ميپرسد و شما مجبوريد به سوالات پاسخ درست دهيد و يا كارهاي سختي از افراد داخل بازي درخواست ميكنند كه ممكن است منجر به مرگ انها شود اين بازي يك قانون اصلي هم دارد كه امتناع از عمل به خواسته بازي منجر به ضرر تمام افراد اين بازي ميشود.